BIP -ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

BIP -ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Deklaracja dostępności

Środowiskowy Dom Samopomocy w Koninie  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie.

Data publikacji strony internetowej: 2016-00-00 Data ostatniej dużej aktualizacji: 0000-00-00

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej nie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dagmara Szymańska-Góralska, adres poczty elektronicznej sds.konin@op.pl.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Środowiskowy Dom Samopomocy w Koninie, ul. 11 Listopada 19, 62-510 Konin.

Do budynku prowadzi 1 wejście,  do którego prowadzą schody (8 stopni i niski próg). Budynek jest niedostępny dla osób na wózkach. Nie ma obszarów kontroli.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz, brak jest schodów, pomieszczenia znajdują się na jednym piętrze. W budynku nie ma windy. 

Budynek nie posiada pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w korytarzu.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. 

Do końca 2020 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych. Aktualnie trwają prace.


Udostępniający: Dagmara Szymańska-Góralska Czas udostępnienia: 2020-03-27 12:30:41
Wytwarzający: Dagmara Szymańska-Góralska Czas wytworzenia: 2020-03-27 12:23:11

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016  CMS   Odwiedzin: 11579

www.pat-komp.pl